Algemeen reglement

Toepasselijkheid

Zodra men de accommodatie betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Sportiom gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

Onder ‘accommodatie’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden en het buitenterrein, waaronder de parkeerplaats en fietsenstalling.

Onder ‘bezoekers’ worden tevens verstaan gebruikers/huurders van (onderdelen) van de accommodatie.


Orde, veiligheid, rust en hygiëne

Het reglement is opgesteld om de orde, veiligheid, rust en hygiëne binnen de accommodatie en van een ieder die de accommodatie bezoekt, te waarborgen.

In het pand is cameratoezicht aanwezig voor uw eigen veiligheid en die van anderen.


Toegang tot de accommodatie

De accommodatie is voor een ieder toegankelijk echter:

 • Kinderen onder 9 jaar mogen uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) de accommodatie betreden.
 • Bezoekers voor wie het bezoek aan de accommodatie verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen als gevolg van een ziekte of andere medische aandoening, dienen hiervan vooraf melding te maken bij de medewerkers van Sportiom.
 • Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.
 • Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. Het management van Sportiom is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
 • Het management van Sportiom is bevoegd (een) recreatieruimte(n) te sluiten, indien zij dat noodzakelijk acht, bijvoorbeeld wegens een technische storing, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 • Entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten die aan derden zijn verhuurd en als zodanig zijn aangeduid.
 • Dienst en technische ruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 • Medewerkers van Sportiom zijn gerechtigd bezoekers van wie zij vinden of vrezen dat deze de orde, rust en/of veiligheid binnen de accommodatie verstoren, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, zonder dat Sportiom tot enige vergoeding is gehouden.
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in de accommodatie.


Roken

In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.


Verblijf in recreatieruimten

 • Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding, moet geschieden in overeenstemming met de instructies zoals vermeld op de instructieborden en de overige aanwijzingen, die men van de medewerkers van Sportiom ontvangt.
 • Bezoekers kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, als de situatie daar naar het oordeel van de medewerkers van Sportiom om vraagt.
 • Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje, douchecel of toilet is niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn ouders en/of verzorgers die hun kinderen begeleiden.
 • Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in het gebouw te skeeleren en/of te sporten anders dan in de daarvoor aangewezen ruimten.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties in de recreatieruimten te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan om met geluidsapparatuur het zwembad te betreden. In de overige ruimten is het gebruik van geluidsapparatuur slechts toegestaan voorzover anderen daarvan naar het oordeel van de medewerkers van Sportiom geen hinder (kunnen) ondervinden.
 • Het is niet toegestaan om met kinderwagens het zwembad te betreden.
 • Kinderen zonder zwemdiploma A zijn verplicht goedzittende en opgeblazen zwemvleugels te dragen. Het gebruik van kurkjes is niet toegestaan. Het gebruik van de easy swim zwempak of soortgelijke  is wél toegestaan, mits volledig voorzien van alle drijvers (buik en rug). Kinderen zonder zwemdiploma moeten altijd onder direct toezicht staan in het water van een begeleid(st)er met zwemkleding aan (minimaal 18 jaar) die wél in het bezit is van een zwemdiploma. Sportiom biedt zwemvleugels te leen aan in het zwembad. Na gebruik dient u deze in te leveren. Toezichthouders Sportiom dienen te zorgen dat de gasten zich houden aan dit reglement.
 • Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op dat moment zijn opengesteld voor het publiek.
 • Het zwembad mag alleen op blote voeten of op speciaal daarvoor bestemd schoeisel betreden worden.
 • Het gebruik van ballen en ander spelmateriaal in het zwembad mag alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.
 • Het is niet toegestaan om in het zwembad op de rotsen te klimmen, er van af te springen en /of te duiken.
 • De glijbanen in het zwembad mogen alleen gebruikt worden als de waterstroom in werking is. Springen en/of lopen op de glijbanen is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico.

Sportiom aanvaardt geen (contractuele e/o buitencontractuele) aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voorzover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sportiom en/of het management van Sportiom.
Sportiom is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
Voorzover Sportiom geen beroep toekomt op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Sportiom ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Sportiom adviseert bezoekers voor het opbergen van eventuele waardevolle bezittingen gebruik te maken van de aanwezige lockers. Het gebruik van de lockers is kosteloos en geschiedt geheel voor eigen risico.

Bezoekers dienen in de accommodatie gevonden voorwerpen onmiddellijk af te geven aan de medewerkers van Sportiom.

Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) Sportiom en/of schade toebrengen aan bezittingen van Sportiom worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

Het gebruiken of in bezit hebben van verdovende middelen in de accommodatie is niet toegestaan.

Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.


Klachten

Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Sportiom om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen middels een klachtenformulier, dit is te verkrijgbaar bij de receptie.


Aanvullende reglementen/voorwaarden

Per accommodatieonderdeel zijn aanvullende bezoekersreglementen of algemene voorwaarden vastgesteld door het management van Sportiom. Deze worden verstrekt bij de receptie van Sportiom en bij de desbetreffende accommodatieonderdelen.
Voor de gebruikers/huurders van (onderdelen van) de accommodatie gelden tevens ‘de Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties in ’s-Hertogenbosch’ en de ‘Aanvullende algemene voorwaarden gebruik sporthal, zwembassins en ijsbaan Sportiom’ .
Deze voorwaarden worden verstrekt door de gemeente ’s-Hertogenbosch afdeling Sport & Recreatie. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement, de aanvullende reglementen of algemene voorwaarden niet voorzien, behoudt het management van Sportiom zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.